Szybka Kolej Miejska w Warszawie - Projekt nr 3

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

 • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
 • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

 • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
 • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
 • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > O nas > Projekty unijne > Projekt nr 3

« powrót

Projekt nr 3

 

Projekt POIS.05.02.00-00-0022/17-00 „Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I”.

Umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych została podpisana 4 kwietnia 2018 r.

 1. Planowany całkowity koszt realizacji - 538 697 651,97 zł
 2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 405 242 098,91 zł
 3. Kwota dofinansowania unijnego - 202 621 049,45 zł

  Projekt składa się z 2 części:
 1. zakupu taboru – 21 pojazdów, w tym 15 pojazdów o długości do 95 metrów i 6 pojazdów o długości do 77 metrów,
 2. modernizacji stacji techniczno–postojowej Warszawa Szczęśliwice.

25 lutego 2019 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o Dofinansowanie. W głównej mierze zwiększał on kwotę całkowitych wydatków oraz wydłużał okres realizacji rzeczowej Projektu.

Pierwsza część projektu to zakup 21 pojazdów.

Pojazdy te będą w pełni kompatybilne między sobą oraz mają się łączyć mechanicznie i pneumatycznie z taborem eksploatowanym przez SKM serii 27WE i 35WE. Dzięki inwestycjom uzupełniającym braki w zakresie nowoczesnego taboru kolejowego możliwe będzie pełne wykorzystanie infrastruktury modernizowanych linii kolejowych na terenie aglomeracji warszawskiej oraz świadczenie usług na wysokim poziomie, oczekiwanym przez mieszkańców regionu.

Zakup nowych pojazdów pozwoli również na wykonywanie pracy przewozowej na liniach dotychczas przez SKM nieobsługiwanych. Umożliwi formowanie składów w dowolnej konfiguracji. Uruchamianie w godzinach szczytu pociągów w tzw. podwójnym zestawieniu na obszarze aglomeracji warszawskiej, przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu w obszarze metropolii, zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego w mieście oraz dostępności i mobilności miejskiej. Wydłużone składy pozwolą na zastąpienie przewozów pasażerskich wykonywanych przez innych przewoźników, wykorzystujących przede wszystkim takie środki transportu jak autobusy zasilane olejem napędowym.

Zakupione pojazdy będą wyposażone w możliwość rekuperacji energii podczas hamowania. Tak jak wszystkie dotychczasowe jednostki trakcyjne SKM, pojazdy te będą wyposażone w liczniki energii prądu stałego. Rozliczanie zużycia i odzysku energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie wskazań liczników. Pojazdy zostaną wyposażone w innowacyjny system do optymalizacji sposobu jazdy pod względem zużycia energii, sprzężony z Europejskim Systemem Sterowania Pociągiem (ETCS), a także w system liczenia pasażerów umożliwiający rejestrację pasażerów wsiadających oraz wysiadających na wszystkich przystankach przez wszystkie drzwi pojazdu.


Druga część projektu została już zrealizowana. Zmodernizowano stację techniczno–postojową SKM, zlokalizowaną na warszawskich Szczęśliwicach.

W ramach modernizacji:

 • przebudowano halę całopociągową wraz z budową i przebudową  instalacji wewnętrznych i przyłączy,
 • wybudowano:
  • budynek biurowo-socjalny z instalacjami wewnętrznymi i kotłownią olejową,
  • zewnętrzny zbiornik na olej opałowy,
  • halę myjni całopociągowej z instalacjami wewnętrznymi,
  • oczyszczalnię ścieków przemysłowych,
  • zbiornik p.poż,
 • dokonano budowy i przebudowy:
  • urządzeń, przyłączy i sieci elektroenergetycznych SN i nn,
  • sieci trakcyjnej,
  • układu torowego i sieci sanitarnych,
  • sieci telekomunikacyjnych,
  • układu drogowego wraz z budową odwodnienia.

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji STP Warszawa Szczęśliwice, pozwoliła na dostosowanie istniejącego zaplecza techniczno-postojowego Spółki do potrzeb zapewniających możliwość prowadzenia we własnym zakresie, w odpowiednio wysokim standardzie, czynności związanych z utrzymaniem w sprawności eksploatacyjnej własnego taboru kolejowego. Pozwoliła także na dokonywanie przez własne służby obsługi technicznej poziomu P1, P2 i P3, prowadzenie bieżących napraw serwisowych, dodatkowych przeglądów technicznych, mycia i sprzątania pojazdów itp.

W wyniku modernizacji STP Warszawa Szczęśliwice, nastąpiła znacząca poprawa warunków użytkowania obiektów infrastruktury kolejowej zlokalizowanych na stacji (m.in. hali całopociągowej, sieci trakcyjnej czy układu torowego) poprzez przystosowanie ich do wyższych parametrów techniczno – eksploatacyjnych.

 

Projekt został zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego i przeznaczony został do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Projekt będzie realizował cel "Wzmacnianie funkcji metropolitalnych Warszawy; Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru przez rozbudowę Warszawskiego Węzła Kolejowego, rozwój zbiorowego, zrównoważonego transportu multimodalnego zapisany w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego". Projekt wpisuje się w Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Celu 3: Poprawa jakości przestrzeni, Kierunek działań 3.1. Powiązania komunikacyjne.

 
 
 

Masz pytania? Zwróć się do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (24/7)

(22) 19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym (22) 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej

Tłumacz migowy Kontakt z tłumaczem migowym online - kliknij aby skorzystać »