RODO w SKM

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej RODO), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Kto jest Administratorem

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. z siedzibą 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 125/127, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000206762, REGON: 015733490, NIP 9512109615.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora bądź pod adresem: biuro@skm.warszawa.pl

Inspektor Ochrony Danych

Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@skm.warszawa.pl

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Informacja o prawach podmiotu danych

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Pani / Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

W zakresie rekrutacji

 • Jeżeli jesteś kandydatem do pracy to Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest wyłonienie spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika.
 • Twoje dane przetwarzamy przez 3 miesiące od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
 • Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać wyłącznie w czasie prowadzonego naboru. W przypadku nieprowadzenia naboru dokumenty aplikacyjne będą niezwłocznie niszczone niezależnie od formy aplikacji.

W zakresie współpracy z Kontrahentami

 • Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie windykacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Celem przetwarzania danych są działania związane z zawieraniem umów z dostawcami, klientami i późniejszą ich realizacją.
 • Twoje dane przetwarzamy przez 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W zakresie marketingu

 • W zakresie prowadzenia działań marketingowych usług własnych przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest budowanie marki, obsługa portali społecznościowych, organizowanie eventów i szkoleń. W tym zakresie Twoje dane mogą zostać powierzone do podmiotów wspomagających działalność Administratora na podstawie umów powierzenia zgodnie z art. 28 RODO.
 • Twoje dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu na adres iodo@skm.warszawa.pl.

W zakresie obsługi pasażerów

 • Jeżeli jesteś naszym pasażerem to Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy przewozu, realizacja obowiązków oraz uprawnień Podróżnego lub „SKM” sp. z o.o. związanych z zawartą umową przewozu a także kontrola ważności biletu.
 • Ponadto Twoje dane przetwarzamy w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu lub okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

W zakresie obsługi osób niepełnosprawnych

 • W zakresie realizacji przejazdu osoby niepełnosprawnej i/lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest zapewnienie kompleksowej obsługi w umożliwieniu przejazdu pociągami „SKM” sp. z o.o. osobie niepełnosprawnej i/lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu lub okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

W zakresie obsługi Wnioskodawcy

 • W zakresie rozpatrywania wniosków o dostęp do informacji publicznej przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na wniosek skierowany do „SKM” sp. z o.o.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu lub okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

W zakresie prowadzonego Monitoringu Wizyjnego

 • W zakresie prowadzonego monitoringu wizyjnego przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 • Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu nagrania. W przypadku, w którym nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub
 • Administrator posiada uzasadnione przesłanki do tego, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.

W zakresie zamówień publicznych

 • W zakresie zamówień publicznych przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

W zakresie działań Rzecznika Prasowego

 • W zakresie działań realizowanych przez naszego Rzecznika Prasowego przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na pytania skierowane do „SKM” sp. z o.o. Rzecznik Prasowy jest odpowiedzialny za kontakt z dziennikarzami reprezentującymi media.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do „SKM” sp. z o.o.

W zakresie obsługi zapytań kierowanych do Administratora

 • Jeżeli kierujesz do nas pytanie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie.
 • Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

W zakresie ewidencji osób uczestniczących w szkodach komunikacyjnych

 • W zakresie prowadzenia ewidencji osób biorących udział w szkodach komunikacyjnych przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zaistniałą szkodą komunikacyjną.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu lub okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux