Wymagania i badania

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

  • nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • ukończyła 18 lat,
  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w stosownych rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym,
  • odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty.


Badania lekarskie wykonywane są przez Ośrodki Medycyny Pracy zatwierdzone przez Urząd Transportu Kolejowego. Lista tych ośrodków jest dostępna w tym miejscu.

Badania należy wykonać we własnym zakresie. Zwracamy się z prośbą, aby badania wykonać przed rozpoczęciem kursu.


Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. poz. 211 z późn. zm.). Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty określa § 14 rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty.


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux